Szkoła w Tychach / fot. UM Tychy
Reklama

Do 11 marca trwa nabór do tyski przedszkoli i szkół – wszystkich profili jak muzyczna czy sportowa. W sumie na terenie miasta 54 placówki przyjmują zapisy na rok szkolny 2019/2020.

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych, mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

– Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą, niepełnosprawne lub takie, gdzie niepełnosprawność dotknęła jedno lub oboje rodziców lub rodzeństwo, a także kandydaci wychowywani samotnie w rodzinie. W procesie rekrutacji, za każde z siedmiu przytoczonych kryteriów przysługuje 100 punktów – mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Wpływ na przyjęcie do placówki ma także to, czy dziecko jest objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, czy oboje rodziców pracują lub studiują w systemie dziennym, a także czy dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające do placówki, w której mieści się dany oddział przedszkolny. Znaczenie ma też odległość przedszkola od miejsca zamieszkania.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce.

– We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza)- wyjaśnia dyrektor Gnacik.

W najbliższy poniedziałek (25 lutego) rozpoczynają się również zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej. W tym przypadku obowiązuje tzw. rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na tyskim portalu oświatowym w zakładce REKRUTACJE, a po wypełnieniu wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.

W przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 21 (SP21) dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty, przy al. Piłsudskiego 21 w Tychach, gdzie będzie działać komisja rekrutacyjna SP21.

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w sytuacji gdy rodzeństwo kandydata już do niej uczęszcza lub w przypadku gdy chcemy zapisać dziecko do Sportowej Szkoły Podstawowej lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach.

– Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic lub Opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany – mówi Dorota Gnacik.

Rekrutacja do wszystkich  w/w placówek potrwa do 11 marca.

Szczegółowe informacje o  terminach kolejnych etapów postępowania zamieszczone są na stronie https://sp-tychy.nabory.pl/

Komentarze

komentarz

Reklama