Al. Niepodległości w Tychach / fot. Tychy24.net

W Tychach może dostać ponad 23 tys. zł na założenie firmy i 2,6 tys. miesięcznie na opłaty. O wsparcie mogą starać się osoby w wieku od 18-29 lat. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz spółka Business Center1 kontynuuje nabór do projektu „Młodzież na Start! 2021”.

Nabór do projektu przedłużono do 30 września. Co oferują w ramach projektu?

  • bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
  • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie 2600,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy
  • kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Reklama
  • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia
  • zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego(w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
  • są osobami z wykształceniem minimum gimnazjalnym
  • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET (tj. nie pracują, nie uczą się, nie szkolą)
  • pozostają bez zatrudnienia (tj. są bierne zawodowo lub są bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy)
  • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy)
  • są osobami planującymi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu

Więcej informacji na stronie projektu: www.bc1.pl/projekty/