Mieszkańcy Tychów / fot. Tychy24.net

Tychy się kurczą. Coraz mniej mieszkańców, wynika z Raportu o Stanie Miasta za 2022 rok. Mamy też ujemny przyrost naturalny w mieście. Ta tendencje utrzymuje się od kilku lat.  Dla budżetu miasta to oznacza mniejsze wpływy z podatków. 

Na koniec 2022 roku liczba mieszkańców miasta zameldowanych na pobyt stały wynosiła 114 967 osób. Natomiast zameldowanych na pobyt czasowy – 1 752, co daje łącznie 116 719 osób, w tym 61 454 kobiety i 55 265 mężczyzn.

„Wpływ na taki wyraźny spadek miał ponownie bardzo wysoki wzrost liczby zgonów i spadek liczby urodzeń. Średnia wieku tyszan wzrasta i aktualnie wynosi 43,3 lata. Zwiększa się współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi, czyli liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym” – czytamy w raporcie. 

Reklama

„Elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest różnica pomiędzy danymi uzyskanymi podczas Narodowego Spisu Powszechnego a liczbą zameldowanych zgodnie z Rejestrem Mieszkańców. Według danych NSP w Tychach na dzień 31 marca 2021 r. mieszkały 124 882 osoby, tymczasem zameldowanych na pobyt stały i czasowy były 119 963. Jak widać jest to różnica o prawie 5 tys. osób” – podkreślają urzędnicy. 

Reklama