Współpraca podmiotów obowiązuje w ramach projektu boDEREC-CE, którego głównym celem będzie wypracowanie systemu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. Ma to dać gwarancję jeszcze wyższej jakości wód przeznaczonych do spożycia.

Działania instytucji zakładają opracowanie szczegółowego planu monitoringu PPCP, stworzenie narzędzia, które pozwoli zoptymalizować proces uzdatniania wody, a także przygotowanie rekomendacji dla zmiany legislacji w zakresie standardów dla wód przeznaczonych do spożycia oraz rekomendacji dla rozwiązań technologicznych.

PPCP – wyzwanie przyszłości

Wraz z rozwojem technologii i konsumpcjonizmu coraz częściej poruszany jest temat zanieczyszczeń pojawiąjących się w środowisku, które do tej pory nie były monitorowane. Do tego typu substancji należą PPCP (Pharmaceutical and Personal Care Products) – leki i środki higieny osobistej, a także produkty weterynaryjne. Wykrywanie i analiza ich ewentualnej, śladowej obecności w wodach pitnych jest głównym zdaniem projektu. – boDEREC-CE ustanawia innowacyjne podejście, wdrażając obszary pilotażowe w krajach Europy Środkowej w celu monitorowania pojawiających się zanieczyszczeń, głównie farmaceutyków i produktów higieny osobistej. Ich obecność jeszcze kilka lat temu była nieznana i nadal istnieją luki
w wiedzy na ten temat. Zostanie to jednak rozwiązane poprzez opracowanie wspólnego kierunku działania i polityki na poziomie UE. W związku z tym boDEREC-CE koncentruje się nie tylko na badaniu zachowań PPCP, ale także szczególną uwagę przywiązuje się do oceny skuteczności niwelowania tego konkretnego rodzaju zanieczyszczenia przy użyciu różnych rodzajów technologii uzdatniania wody pitnej. Głównym rezultatem jest innowacyjne narzędzie decyzyjne oparte na modelu, które, biorąc pod uwagę przyszłe progi prawne, może być wykorzystane jako narzędzie wczesnego ostrzegania. To narzędzie zostanie przetestowane w różnych warunkach w wielu europejskich przedsiębiorstwach wodociągowych –
podkreśla lider projektu, Josip Terzić z Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynieryjnej Chorwackiego Instytutu Geologicznego.

Reklama

Projekt zakłada przeanalizowanie prób wody z wybranych obszarów pilotażowych, w skład których wchodzą stacje uzdatniania wody, celem określenia obecności substancji PPCP
w wodzie surowej. Ponadto badane będą również próby wody uzdatnianej i wprowadzonej do sieci eksploatacyjnej jako element wstępny do oceny ryzyka związanego z zaopatrzeniem.

boDEREC-CE będzie obejmował 4 etapy działania:

– rozpoznanie zanieczyszczeń pojawiających się w środowisku wodnym

– monitorowanie zanieczyszczeń

– modelowanie zanieczyszczeń  i zastosowanie modeli

– tłumienie/niwelowanie zanieczyszczeń pojawiających się w środowisku wodnym

Społeczna odpowiedzialność… projektu

Projekt boDEREC-CE ma także ogromny wydźwięk społeczny. Istotnym założeniem jest podnoszenie świadomości i ustawiczne zwiększanie wiedzy na ten temat. Nie tylko wśród zarządców systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ale zwłaszcza wśród społeczeństwa. – Ludzie na całym świecie, z roku na rok, przyjmują coraz więcej leków. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez niezliczonej ilości kosmetyków. Choć substancje PPCP występują w środowisku wodnym w znikomych stężeniach, bardzo ważne jest, by w ich stosowaniu zachować odpowiedni umiar. Stosowanie naturalnych kosmetyków, zmniejszenie uzależnienia od farmaceutyków to działania, na które każdy z nas ma wpływ – dodaje menadżer komunikacji, Joanna Czekaj z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Kolejnym założeniem projektu będzie również utworzenie międzynarodowej rady ekspertów w celu kontynuowania współpracy instytucji badawczych i przedsiębiorstw wodociągowych.

boDEREC-CE jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa oferującego wsparcie finansowe dla programów przyczyniających się do wdrażania rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Zakończenie projektu zaplanowano na 31 marca 2022 r.

Reklama