Napis Tychy / fot. Tychy24.net

Miasto da pieniądze na projekty z zakresu sztuki, kultury i tradycji. Nabór wniosków trwa do 21 stycznia. Chodzi o tzw. Tyskie Inicjatywy Kulturalne. 

To właśnie w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych (TIK) zorganizowano cykliczne koncerty, warsztaty fotograficzne czy Andromedon – Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych. Oferty należy składać do Miejskiego Centrum Kultury, który koordynuje TIK.

„Z możliwości działań, jakie stwarzają Tyskie Inicjatywy Kulturalne, korzysta wiele podmiotów, a w minionych latach dzięki funduszom pochodzącym z tego źródła możliwe były m.in. cykliczne koncerty, spacery i warsztaty fotograficzne Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego, projekt Kameleon promujący język i kulturę francuską czy jeszcze bogatsza oferta Andromedonu – Tyskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych” – poinformował Urząd Miasta Tychy. 

Reklama

Zadania powinny być realizowane na terenie miasta Tychy lub na rzecz jego mieszkańców. Pole działań jest szerokie – celem programu jest wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zapewnienie mieszkańcom Tychów warunków do rozwijania własnych talentów i zainteresowań z obszaru kultury i sztuki oraz aktywizacja społeczności lokalnej w życie kulturalne miasta poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Kompletną ofertę należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO, a następnie:

  1. ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2022 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26 lub przesłać drogą pocztową lub w formie dokumentu elektronicznego (profil zaufany ePUAP). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym;
  2. w przypadku składania osobiście lub pocztą, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Ważne terminy:

21 stycznia 2022 r. do godziny 15.00 – termin zgłaszania ofert

Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin realizacji zadania: 1 lutego – 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły konkursu: mcktychy.bip.gov.pl  oraz https://tychy.engo.org.pl/konkursy/101 (jednocześnie w eGeneratorze należy przesłać kompletną ofertę).