Od lewej Igor Śmietański, wiceprezydent Tychów i Andrzej Dziuba prezydent Tychów. Z tyłu Urszula Dryka, skarbnik miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Powyborcze dziękuje? W Tychach podnoszą podatki od nieruchomości. To jedna z pierwszych decyzji rządzących miastem Komitetu Andrzeja Dziuby i Koalicji Obywatelskiej. Podatki na 2019 rok podniesiono na ostatniej sesji Rady Miasta Tychy. Prawo i Sprawiedliwość apelowało o obniżkę, ale ich poprawka przepadła w głosowaniu.

W Tychach podniesiono podatki tak jak pozwoliło na to rozporządzenie Ministra Finansów – o około 1,6% w stosunku do 2018 roku. Według skarbnik miasta Urszuli Dryki sprawi to, że do kasy miasta wpłynie 1,6 mln zł więcej w przyszłym roku. Radni PiS chcieli obniżenia stawek podatku, co miałoby sprawić, że do budżetu miasta w 2019 roku wpłynie o około 1 mln zł mniej.

– Jesteśmy bogatą gminą i nie powinniśmy podnosić mieszkańcom podatków dlatego, że te podatki są już na bardzo wysokim poziomie – mówiła Anita Skapczyk, radna PiS. Podkreśliła, że przedsiębiorcom i tak jest już trudno płacić obecne stawki podatków.

Reklama

Skarbnik miasta tłumaczyła, że przedsiębiorcy gdy zgłaszają się do miasta w sprawach podatków, to zazwyczaj żeby odroczyć płatność lub rozłożyć na raty. Rzadko kiedy zdarzają się prośby o umorzenie. Przynajmniej tak było w bieżącym roku.

– Łącznie było umorzeń na 48 tysięcy, a podatków pobieramy w gminie ponad 100 mln zł – wyjaśniała Urszula Dryka, skarbnik miasta.

Prezydent Tychów stwierdził, że głosowana podwyżka w skali roku dla 60 metrowego mieszkania wynosi około 30 zł.

– To nie jest żadna uciążliwość dla mieszkańców – argumentował Andrzej Dziuba. – Takie powszechne rozdawanie pieniędzy, obniżanie podatków, niesie za sobą skutek taki, że bardzo często tej pomocy udzielamy tym, którzy tej pomocy w ogóle nie potrzebują, bo otrzymują ją wszyscy, więc lepsza jest pomoc kierowana do tych, którzy mają trudną sytuację – dodał prezydent Tychów.

Według wyliczeń skarbniczki, najwięksi podatnicy, którzy płacą w skali roku 16 mln zł zapłacą o około 220 tys. zł więcej, podatnik, który płaci 5 mln zł zapłaci o nieco ponad 6 tys. zł więcej.

Ostatecznie koalicja rządząca miastem odrzuciła propozycje obniżenia podatku zaproponowaną przez PiS i przegłosowała podwyżki.

Przyjęta wysokość stawek podatków:

1. od gruntów:
a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,44 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,93 zł.
c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,71 zł. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni 2,60 zł.

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,55 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 23,47 zł.
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) jako budynki kultury fizycznej i wykorzystywanych do prowadzenia działalności sportowej od 1 m² powierzchni użytkowej 11,75 zł.
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,75 zł.
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 10,98 zł.
f) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,78 zł.

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości

Reklama