Jednogłośnie tyscy radni przyjęli budżet miasta na 2018 rok. W sumie dochody miasta mają wynieść 828 mln zł a wydatki ponad 942 mln zł. 2018 rok ma być obfity w inwestycje, w końcu to rok wyborczy.

Na wykresie przedstawionym przez prezydenta miasta na sesji widać było wyraźnie, że dochody miasta rosną w 2018r. w stosunku do roku 2017 o 105,6 mln zł tj. o 14,6%.

 Wynika to przede wszystkim ze wzrostu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej, termomodernizację placówek oświatowych i zakup nowoczesnego taboru autobusowego – mówił prezydent Andrzej Dziuba. Tutaj pomocne okazało się wsparcie związanego z Tychami ministra sportu Witolda Bańki i wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

Reklama

Bez uwzględnienia środków unijnych i innych bezzwrotnych dochody ogółem w stosunku do roku 2017 rosną o 2,0%, tj. o 14,5 mln zł. Wzrost ten to efekt przede wszystkim wyższych o 12,2 mln zł dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższej o 7,4 mln zł kwoty subwencji oświatowej, która ma uwzględnić planowaną od 1 kwietnia podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5%. (Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2018r. to 10,3 mln zł).

Jednocześnie o 7,8 mln zł zmniejszyła się kwota dotacji z budżetu państwa, które ujęto w planie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

– Zakłada się, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2018r. w postaci rezerw celowych dodaje prezydent.

Wpływy z podatków i opłat

Najistotniejszą rolę w dochodach podatkowych odgrywa podatek od nieruchomości, który stanowi ponad 60% całości wpływów. W 2018r. podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 106,6mln zł, tj. o 1,4 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku przede wszystkim dla działalności gospodarczej –wzrost maksymalnie o 1,9%.

Wydatki

Na wydatki miasta przeznaczono kwotę 942,1 mln zł, z czego na wydatki bieżące 669,4 mln zł tj. 71% budżetu, a na wydatki majątkowe 272,7 mln zł tj. 29%.

– W porównaniu do roku 2017 wydatki bieżące rosną o 26,3 mln zł co wynika przede z wyższych nakładów na wynagrodzenia nauczycieli – (wzrost o 10,3 mln zł) oraz odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje – (wzrost o 5,8 mln zł). Wydatki majątkowe rosną o 190,3 mln zł tj. ze stanu 82,4 mln zł w 2017r. do poziomu 272,7 mln zł w 2018r. Te ambitne plany inwestycyjne możliwe są dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym (głównie unijnym) oraz zaciągnięciu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  mówi Andrzej Dziuba.

Największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (33%), pomocy społecznej i rodziny (20%) oraz transportu pasażerskiego i utrzymania dróg wraz z oświetleniem (18%).

Oświata

Na wydatki z zakresu oświaty zaplanowano 222,4 mln zł, z czego remonty stanowią 3,7 mln zł. Wysokość przyznanej subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa wynosi łącznie 142,7 mln zł, zaś dochody generowane przez placówki oświatowe (w tym wpłaty rodziców, środki unijne, dochody z najmu pomieszczeń) wynoszą 9,9 mln zł. Pozostałe prawie 70 mln zł tj. 31,4% wydatków bieżących miasto pokrywa z dochodów własnych. Z tej kwoty największe środki przeznaczane są na działalność przedszkoli publicznych i dotacje dla przedszkoli niepublicznych – jest to łącznie kwota 33,4 mln zł.

Pomoc społeczna i rodzina

Wydatki na zadania związane z opieką i polityką społeczną oraz rodziną wynoszą 131,3 mln zł (20% wydatków bieżących ogółem). Największą część tych wydatków stanowią świadczenia wynikające z Programu Rodzina 500+, na które miasto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wyda 58,4 mln zł. Poza tym programem na różnego rodzaju świadczenia (zasiłki, dodatki mieszkaniowe, zapomogi i inne) oraz składki zdrowotne planuje się wydatkować 37,7 mln zł, z czego z budżetu państwa pochodzić będzie 27,2 mln zł.

Polityka społeczna obejmuje również działalność placówek opiekuńczych, Żłobka Miejskiego i żłobków niepublicznych, na które to cele przeznacza się łącznie 19 mln zł.

Remonty

Łączna wartość remontów zaplanowanych w budżecie 2018r. wynosi 20,8 mln zł i obejmuje głównie:

remonty dróg – 8,8 mln zł,

remonty placówek oświatowych – 3,7 mln zł,

remonty obiektów sportowych i obiektów kultury – 2,7 mln zł,

remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków –1,5 mln zł,

remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 1,4 mln zł,

remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych

realizowane przez MZBM – 1,3 mln zł.

Pula środków na remonty zostanie uzupełniona w trakcie roku po rozstrzygnięciu przetargów i zwolnieniu części środków na innych zadaniach.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe wyniosą 272,7 mln zł, z tego 248,5 mln zł zostanie wydane na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W omawianym okresie największe nakłady przeznacza się na budowę i modernizację dróg (289,8 mln zł) oraz inwestycje oświatowe (48,1 mln zł) i w kulturę fizyczną (40,8 mln zł).

– Największe inwestycje drogowe do realizacji w 4 najbliższych latach to: budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej, Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem, budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów, rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej, Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki, budowę ulic Piaskowej i Palmowej oraz budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską – wylicza prezydent Tychów.

Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe to największe środki zabezpieczono na termomodernizacje i modernizacje placówek oświatowo-wychowawczych.

– W roku bieżącym pozyskaliśmy środki unijne na dofinansowanie 11 placówek, tj. 5 przedszkoli, 4 zespołów szkół, II LO przy ul. Norwida i SP nr 1 przy pl. Wolności. Łączny planowany koszt wynosi 46,5 mln zł, z czego ponad 18 mln pochodzi ze środków unijnych. Aktualnie jesteśmy na etapie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W przyszłym roku składane będą następne wnioski dotyczące kolejnych placówek – chodzi tu o 3 szkoły podstawowe (nr 7, 17, 11) i Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego – mówi Andrzej Dziuba.

Na zadania inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej w latach 2018-2021 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 40,8 mln zł, w tym na: budowę stadionu lekkoatletycznego – ponad 27 mln zł (Wartość ogółem zadania wynosi 27,5 mln zł, z czego 6 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim – 5,7 mln zł, modernizację boiska na osiedlu „Z” pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe – 2 mln zł.

W ramach wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2018-2021 zabezpieczono łącznie środki w wysokości 39 mln zł.

– Wśród planowanych zadań znalazły się m. in.: budowa przez spółkę Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 27,5 mln zł, utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych – 5,0 mln zł,termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych w dzielnicy „Osada”– 2,2 mln zł –dodaje prezydent Dziuba.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych wymienić należy zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – zadanie będzie realizowane przez miejskie spółki PKM i TLT przy współudziale środków unijnych. Na ten cel w latach 2018-2020 wyasygnowano środki własne w kwocie prawie 30 mln zł. Całkowity koszt ogółem zadania wynosi prawie 130 mln zł, z czego ze środków unijnych pozyskaliśmy prawie 100 mln zł. Kolejne wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. W całym prognozowanym okresie tj. w latach 2018-2021 wyasygnowano na ten cel środki własne w kwocie ponad 24,5 mln zł. Kolejnym zadaniem jest budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa. W roku bieżącym zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację w 2018r. zabezpieczyliśmy ze środków własnych kwotę 4,6 mln zł. Z kolei na realizację projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” w latach 2018-2019 przeznaczamy ze środków własnych 2,2 mln zł. Zadanie realizowane będzie we współpracy z KZK GOP (lider projektu) i gminą Bieruń.

Na pozostałe wydatki majątkowe wyasygnowano kwotę 24,2 mln zł.

W ramach tych środków zaplanowano m.in.: III etap realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji” 3.388 tys. zł, (zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z WFOŚiGW , z tego 2.601 tys. zł ma pochodzić z pożyczki, a 636 tys. zł z bezzwrotnej dotacji), adaptację obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu pomocy społecznej 3.000 tys. zł, modernizację budynku przy ul. Młodzieżowej na szkołę podstawową 2.500 tys. zł, budowę boisk i placów zabaw przy placówkach oświatowych 1.551 tys. zł, modernizację parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim 1.500 tys. zł, zakupy inwestycyjne (wraz z wykupami gruntów) 4.213 tys. zł.

Zadłużenie Tychów

Obowiązujący wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jego wysokość uzależniona jest od osiąganego poziomu nadwyżki operacyjnej tj. wysokości dochodów bieżących, jakie pozostają miastu po zrealizowaniu wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna w latach 2017 – 2021 będzie wynosić między 51,2 mln zł a 90,4 mln zł.

W latach 2018 – 2027 wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie od 21% do 54% prawnie określonego progu. Sytuacja finansowa miasta w znaczący sposób może ulec zmianie w przypadku zmian koniunktury gospodarczej kraju oraz zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody miasta i kształtujących wydatki.

Reklama