Tyska Rada Seniorów / fot. UM Tychy

W Tychach trwa nabór do Tyskie Rady Seniorów. Potrzeba 15 osób, to organ doradczy, który skupia się na kwestiach ważnych dla osób starszych. Nabór trwa do 15 września. 

Kto może być kandydatem do Rady Seniorów Miasta Tychy? 

  1. Przedstawiciele wskazani przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz osób w wieku senioralnym,
  2. Przedstawiciele wskazani przez uniwersytet trzeciego wieku, w sposób ustalony przez ten podmiot,
  3. Przedstawiciele klubów seniora, w sposób ustalony przez te podmioty.,
  4. Przedstawiciele osób w wieku senioralnym – mieszkańcy Miasta Tychy, posiadający poparcie co najmniej 50 mieszkańców Miasta Tychy powyżej 60. roku życia. Lista osób popierających kandydata zawiera: imię (imiona) i nazwisko popierającego, jego adres zamieszkania, nr ewidencyjny PESEL oraz podpis.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA :

Reklama

imię (imiona) i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania, nr ewidencyjny PESEL, w przypadku zgłoszenia przez:

  • przedstawiciela osób w wieku senioralnym – podpis kandydata oraz krótką prezentację swojej kandydatury;
  • przedstawicieli wskazanych przez: organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz osób w wieku senioralnym, uniwersytet trzeciego wieku, kluby seniora – nazwę podmiotu i podpis reprezentanta.

Do zgłoszenia kandydata dołącza się jego pisemną zgodę na kandydowanie.

W SKŁAD TYSKIEJ RADY SENORÓW WEJDZIE 15 CZŁONKÓW:

  • 2 przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz osób w wieku senioralnym, w sposób ustalony przez te podmioty,
  • 3 przedstawicieli wskazanych przez uniwersytet trzeciego wieku, w sposób ustalony przez ten podmiot,
  • 5 przedstawicieli klubów seniora, w sposób ustalony przez te podmioty,
  • 5 seniorów z wolnego naboru.

Wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta (parter), w Wydziale Obsługi Rady Miasta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy w zakładce: WYBORY I REFERENDA/ Tyska Rada Seniorów

Szczegółowe informacje udzielane będą pod numerem tel.: 32 776 33 04.

Reklama