W Tychach szukają rodziców zastępczych. Dzieci czekają na miejsce

AM

W Tychach szukają rodziców zastępczych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił, że poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. W Tychach funkcjonuje obecnie 99 rodzin spokrewnionych, 36 rodzin niezawodowych, 5 rodzin zawodowych, w tym dwa pogotowia rodzinne. 

Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienia, niedojrzałość emocjonalna, choroby oraz zaburzenia psychiczne czy sieroctwo to najczęstsze powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

„Wśród mieszkańców naszego powiatu przeważa negatywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze często są postrzegane przez pryzmat swojej roli w aspekcie pieniężnym” – mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. „Społeczność lokalna nie dostrzega ogromu pracy rodzin zastępczych, jaki wkładają w zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci, które niejednokrotnie doznały trudnych doświadczeń” – dodaje dyrektor MOPS.

Reklama

Miasto uruchamia internetową kampanię społeczną mającą na celu zmianę myślenia tyszan na temat rodzicielstwa zastępczego. W ramach działań przygotowana została strona internetowa bezpiecznarodzina.tychy.pl. Znajdziemy na niej podstawowe informacje o rodzicielstwie zastępczym i formularz kontaktowy. Dodatkowo w miejskich mediach społecznościowych pojawi się fabularyzowany spot przybliżający sytuację dzieci potrzebujących zastępczych rodziców.

3 dzieci czeka na miejsce

Obecnie w Tychach troje dzieci oczekuje na miejsce w pieczy zastępczej – w tym jedno wymagające specjalistycznej opieki.

„Z powodu braku miejsc w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, dzieci umieszczane są na terenie całej Polski. W Tychach nie ma placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci wymagających opieki specjalistycznej,  brakuje również rodzinnych domów dziecka” – informuje tyski magistrat.

Decyzja o założeniu rodziny zastępczej to nie zawsze decyzja na całe życie. Zdarza się, że po pewnym czasie dzieci wracają do swoich rodziców biologicznych, gdy uporają się oni ze swoimi problemami i udowodnią, że są w stanie dalej zajmować się dzieckiem.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, którzy spełniają określone wymagania, między innymi:

  • nie są pozbawione władzy rodzicielskiej, lub nie jest ona ograniczona ani zawieszona, a także osoby którym nie ograniczono zdolności do czynności prawnych.
  • osoby które są w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem w formie rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka i mają do tego odpowiednią motywację oraz predyspozycje.
  • osoby, które są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb – w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Wsparcie dla rodzin zastępczych w Tychach

„Zostanie rodzicem zastępczym to poważna i odpowiedzialna decyzja. Dlatego jako miasto staramy się wspierać wszystkich, którzy zdecydowali się stworzyć zastępczy dom potrzebującym dzieciom”. – mówi Katarzyna Dutka, kierownik Działu Pieczy Zastępczej.

Rodzina zastępcza zostaje objęta pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Najważniejszym celem jest dobro dziecka. Praca skupia się na monitorowaniu jego potrzeb, wspieraniu rodziny zastępczej w bieżących działaniach, doborze metod wychowawczych, udzielanie informacji o innych formach pomocy w przypadku wystąpienia trudności.

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, jeśli to możliwe, powinny mieć kontakt ze swoimi rodzicami oraz innymi najbliższymi członkami rodziny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej? Umów się na niezobowiązujące spotkanie z pracownikiem Działu Pieczy Zastępczej. Wypełnij formularz na stronie bezpiecznarodzina.tychy.pl lub skontaktuj się: tel. 32 326 43 92, e-mail: dpz@mops.tychy.pl .

Reklama