W Tychach działa podobnie jak w poprzednich latach, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Pomocy można szukać w 5 lokalizacjach na terenie miasta. Kto może skorzystać z takiej pomocy?

Mieszkaniec (czyli osoba fizyczna), która nie jest w tanie sama pokryć kosztów pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. W tej sprawie należy złożyć pisemne oświadczenie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Osoba udzielająca pomocy prawnej:

 • poinformuje Cię o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących Ci uprawnieniach lub o spoczywających na Tobie obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego
 • sporządzi projekt pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformuje Cię o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • podejmuje działania dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji zmierzające do podniesienia świadomości oraz przysługujących Ci uprawnieniach lub spoczywających na Tobie obowiązkach
 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania i pomoże w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady:

 • dla osób zadłużonych
 • z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:

 • poinformuje Cię o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • wspólnie z Tobą przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzi mediację
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Jak się przygotować?

Przygotuj i zabierz ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczą Twojego problemu – jeśli takie masz.

Jak się zapisać?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty – zgłoszenia dokonasz telefonicznie pod nr telefonu (32) 776-32-07 w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30–15:30

czwartek: 7:30–17:30

piątek: 7:30–13:30

Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Aby uzyskać bliższe informacje, zadzwoń pod numer telefonu podany do zapisów.

Gdzie i kiedy można skorzystać ze wsparcia?

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, udzielane są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny, w następujących lokalizacjach:

Przygotuj i zabierz ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczą Twojego problemu – jeśli takie masz.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Siedziba Dni i godziny dyżurów
Punkt nr 1


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, ul. Gliwicka 17

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, Tychy

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

900 – 1300

Punkt nr 2

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach ul. Kościuszki 223C

Urząd Miasta Tychy

Aleja Niepodległości 49

Tychy, pokój nr 317 piętro III

 

od poniedziałku do środy oraz w piątek

1200 – 1600

czwartek

1300 – 1700

Punkt nr 3

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” Katowice,

ul. Raciborska 48 lok.2

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, Tychy

pokój nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku

1300 – 1700

Punkt nr 4

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

prowadzone przez SURSUM CORDA

Nowy Sącz ul. Lwowska 11

Plac św. Anny 4

Tychy, lokal nr 102

od poniedziałku do piątku

800 – 1200

Punkt nr 5

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

prowadzona przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA Nowy Sącz ul. Lwowska 11

Plac św. Anny 4

Tychy, lokal nr 102

od poniedziałku do piątku

1200 – 1600