Szkoła Podstawowa w Tychach / fot. Tychy24.net

O przyjęcie na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Tychy. Rekrutacja jest wspomagana przez system informatyczny.

„Pierwszeństwo (zgodnie z ustawą Prawo oświatowe) mają dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą, niepełnosprawne lub takie, gdzie niepełnosprawność dotknęła jedno bądź oboje rodziców lub rodzeństwo, a także kandydaci wychowywani samotnie w rodzinie” – mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy z 12 grudnia 2019 roku.

Reklama

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, należy wypełnić elektronicznie formularz wniosku dostępny na stronie  https://przedszkola-tychy.nabory.pl/ lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce jak również wydrukować   z w/w strony naboru.  We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze  stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (czyli wymienionej we wniosku jako pierwszej) w terminie od 8 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Od 8 lutego 2021 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych, w których obowiązuje tzw. rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tyskim portalu oświatowym www.oswiata.tychy.pl w zakładce REKRUTACJE, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.

„Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej w sytuacji, gdy rodzeństwo kandydata już do niej uczęszcza. Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach. Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych” – wyjaśnia dyrektor Gnacik.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się  o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego Rodzic/Opiekun prawny powinien zgłosić się wraz z dokumentami bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Składanie dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych potrwa od 8 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje o  terminach kolejnych etapów postępowania zamieszczone są na stronie  https://sp-tychy.nabory.pl/

Wkrótce odbędą się  również rekrutacje do oddziałów sportowych klas IV szkół podstawowych oraz do oddziałów dwujęzycznych klas VII szkół podstawowych wg poniższego harmonogramu:

– oddziały sportowe klas IV szkół podstawowych – nabór od 15 lutego do 5 marca br.

– oddziały dwujęzyczne klas VII szkół podstawowych –nabór od 1 marca do 19 marca br

Reklama