Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze / fot. UM Tychy

Koniec galimatiasu przy dawnym „pałacyku biskupim”. Jest zgoda na Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze. Miasto Tychy kupiło niedokończoną inwestycję kościoła w Kobiórze, która po latach w końcu zostanie oficjalnie uruchomiona. Całość kosztowała przeszło 20 mln zł. 

We wrześniu 2017 roku Tychy kupiły od Archidiecezji Katowickiej ponad trzy hektary terenu wraz z istniejącą tam zabudową za 9,7 mln złotych. Nieruchomość została zaadaptowana na potrzeby Domu Opieki Społecznej. Wydano na to blisko 11 milionów złotych i choć prace zakończyły się w 2021 roku po sporych opóźnieniach i znacznie większych kosztach niż pierwotnie zakładano, DPS nie rozpoczął działalności, bo ówczesny wojewoda z PiS (Jarosław Wieczorek) nie pozwalał na jego uruchomienie m.in. zaskarżył dwie uchwały o powołaniu DPS i jego statucie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powołując się na to, że Miasto Tychy nie może samodzielne prowadzić Domu Pomocy Społecznej na terenie innej gminy niż własna. Powołano więc związek międzygminny między Tychami i Kobiórem. 31 marca 2022 roku tyscy oraz kobiórscy radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego oraz przyjęcia jego statutu. Po wybuchu wojny w Ukrainie w obiekcie przebywali uchodźcy wojenni z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi.

8 stycznia 2024 r. Wojewoda Śląski, Marek Wójcik (PO) wydał zezwolenie na prowadzenie w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53 Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”. Trwają intensywne przygotowania do otwarcia ośrodka.

Reklama

„Trwają nabory pracowników ośrodka we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Tychach oraz Pszczynie. Do działania naszego ośrodka potrzebna jest wykwalifikowana kadra. Rekrutujemy m.in. pielęg­niarki, opiekunów, fizjoter­apeutów, ter­apeutę zaję­ciowego, pra­cownika kulturalno- oświatowego i pra­cown­ików socjalnych. Wyłaniani są także dostawcy produktów spożywczych, środków higienicznych, biurowych oraz szeregu usług mających na celu zapewnienie funkcjonowania MDPS” – mówi Paweł Grossman, dyrektor Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”.

W budynku znajdują się pokoje 2 i 3-osobowe dos­tosowane dla osób z niepełnosprawnościami, każdy z włas­nym węzłem san­i­tarnym (prysznic, toaleta, umy­walka). W obiekcie znajduje się także sala wypoczynkowa dzi­enna – świ­etlica z biblioteką, jadal­nia, pomieszcze­nie speł­ni­a­jące funkcję kapl­icy, sali kon­cer­towej, sali kinowej, teatral­nej. Na każdej z trzech kondy­gnacji znajduje się pokój kąpielowy dla osób niepełnosprawnych oraz aneks kuchenny i dyżurka pielęgniarska. W budynku znajduje się także kom­pleks medy­czno – reha­bil­i­ta­cyjny: gabi­net lekarski, gabi­net zabiegowy, sala reha­bil­i­ta­cyjna do ćwiczeń indy­wid­u­al­nych, sala do ćwiczeń grupowych. Położenie obiektu daje możli­wość spacerowa­nia i odpoczynku na świeżym powietrzu.

„Zakres wsparcie zostanie indywidualnie określony przez Zespół Opiekuńczo – Terapeutyczny do 6 m-cy od przyjęcia seniora. Celem programu będzie nie tylko poprawa szeroko rozumianego funkcjonowania seniora, ale zapewnienie mu możliwości podjęcia decyzji o ewentualnym powrocie do miejsca zamieszkania. Prowadzone działania mają na celu utrzymanie możliwości samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz wpływu na własne życie” – mówi dyrektor Paweł Grossman.

Świadczona pomoc została podzielona na trzy podstawowe filary, w ramach których będzie funkcjonował Międzygminny Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”. Obszary te pozwolą na zachowanie wysokich standardów świadczonej pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb mieszkańca.

W zakresie usług bytowych zostanie zagwarantowane miejsce pobytu wyposażone w niezbędne sprzęty i meble: łóżko, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu, radio oraz płaski TV. Ponadto każdy z mieszkańców, będzie mógł zabrać ze sobą przedmioty osobiste oraz dodatkowe wyposażenie pokoju po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem MDPS.

MDPS zapewni osobom, które będą w trudnej sytuacji życiowej, dostęp do środków czystości oraz niezbędnej odzieży. Kadra będzie stale monitorowała stopień wyposażenia w środki higieny osobistej oraz stan czystości pomieszczeń miejsca do wypoczynku mieszkańca, celem zapewnienia odpowiednich standardów.

Każdy z mieszkańców będzie miał zapewnione, co najmniej trzy posiłki każdego dnia oraz w razie potrzeby możliwość skorzystania z dodatkowego posiłku lub skorzystania z opcji posiłków dietetycznych, zgodnych z indywidualnymi zalecaniami lekarza.

„W przypadku mieszkańców mających trudność w przyjmowaniu posiłków, zapewnimy mieszkańcom spożywanie dań w pokojach mieszkalnych przy wsparciu pracownika” – dodaje Grosman.

Usługi opiekuńcze

Zakres świadczonych usług będzie dostosowany do występujących ograniczeń mieszkańca. Będzie on obejmował wsparcie w czynnościach podstawowych w obszarze, opieki i pomocy w utrzymaniu higieny, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. MDPS zapewni pomoc w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w POZ. W przypadku konieczności leczenia specjalistycznego, udzieloną zostanie pomoc w przebiegu całego procesu leczenia w ramach NFZ oraz w przypadku zgody mieszkańca prywatnej opieki medycznej.

„Kadra odpowiedzialna za realizację usług opiekuńczych będzie miała za zadanie udzielenia pomocy w załatwianiu spraw osobistych, przy pełnym wykorzystaniu potencjału jaki jest dostępny w ramach publicznej służby zdrowia oraz systemu rehabilitacji społecznej, co znaczącą poprawi jakość życia mieszkańcom” – podkreśla Paweł Grosman.

W ramach prowadzonej działalności mieszkaniec będzie mógł skorzystać z terapii zajęciowej, której zadaniem będzie m. in. aktywizację mieszkańca w czasie wolnym. Będzie ona obejmowała wszystkie możliwe zakresy tj. od czynności związanych z sprawnością manualną, ruchową, po czynności związane z utrzymaniem percepcji oraz sprawności w zapamiętywaniu. Program zajęć będzie oparty o indywidualne programy wsparcia opracowane dla każdego z mieszkańców. W ramach realizowanych zajęć planowane są m.in.: ludoterapia – udział w grach i zabawach (gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne), filmoterapia, biblioterapia, muzykoterapia teatroterapia, hortiterapia czy arteterapia.

Kolejną formą wsparcia mieszkańca będzie rehabilitacja (masaż, kinezyterapia, fizykoterapia), która jest niezbędna w celu utrzymania aktywności w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Zakres rehabilitacji będzie obejmował:

Potrzeby religijne będą realizowane, poprzez udostępnienie kaplicy oraz organizację modlitw w wyznaczonych porach przez zatrudniony personel przy udziale księdza.

„Na podstawie podpisanego listu intencyjnego z Parafią Wniebowzięcia NMP w Kobiórze, planujemy organizację szeregu wydarzeń związanych z tematyką religijną. Ponadto mieszkańcy, będą mieli możliwość udziału w mszach realizowanych w pobliskiej parafii Rzymsko-Katolickiej” – przekonuje dyrektor Grosman. 

Udział seniorów w życiu kulturalnym jest także niezmiernie ważny. Stąd w ramach współpracy z Gminnym Domem Kultury w Kobiórze oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, zespołami folklorystycznymi, MDPS raz w roku na terenie ogrodu będzie współorganizował szereg wydarzeń kulturalnych.

Mieszkańcy domu opieki będą mogli spotykać się z rodziną i bliskimi w ustalonych porach.

Jak trafić do DPS „Dobre miejsce”?

W tym celu należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach, najlepiej z pracownikiem socjalnym z danego rejonu.

„Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego trafia się na listę oczekujących. Obecnie np. w DPS dla osób w podeszłym wieku Św. Anna w Tychach na dzień przebywa 49 osób, a 44 osoby czekają na umieszczenie w tym DPS-ie. Jeśli taka będzie wola osób oczekujących mogą one trafić do DPS „Dobre miejsce”, bo obie placówki przeznaczone są do opieki nad osobami starszymi” – mówi Iwona Rogalska, dyrektor MOPS w Tychach.

Pozostałe osoby, które będą się zgłaszały do tyskiego MOPS-u zajmą kolejne wolne miejsca na liście – decyduje kolejność zgłoszeń.

Oprócz domów pomocy społecznej aktualnie w DPS „Dom Hospicyjny” dla osób somatycznie chorych przebywa 15 osób, a 13 oczekuje na umieszczenie. W specjalistycznych DPS znajdujących się poza Tychami przebywa 118 osób pochodzących z naszego miasta. Na umieszczenie oczekuje 12 osób.

Reklama