Średnia wieku przeciętnego tyszanina to 43 lata. Maleje liczba mieszkańców, nie tylko więcej tyszan umiera niż się rodzi, ale mamy także ujemne saldo migracji. W mieście osiedla się za to znacznie więcej cudzoziemców – ich liczba w przeciągu ostatnich 5 lat wzrosła o bagatela 900%. To dane, który wynikają z raportu o stanie miasta przygotowanym przez tyskich urzędników.

Raport to dokument podsumowujący miasto na dany rok. Niedawno magistrat opublikował ten za 2019 rok, z dokumentem zapoznali się też radni.

„Na koniec 2019 r. liczba mieszkańców miasta Tychy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 121 913 osób (63 918 kobiet i 57 995 mężczyzn). Średnia wieku przeciętnego mieszkańca wynosiła 43 lata” – czytamy w dokumencie.

Reklama

W roku 2017 w Tychach zameldowanych było 122 989, rok później 122 320, to oznacza systematyczny spadek osób zameldowanych. To o tyle ważne, że to osoby, które płacą podatki w mieście, a wpływy z podatków stanowią trzon budżetu każdej miejscowości – świadczy to też o tym, że Tychy podobnie jak inne miasta w regionie powoli tracą mieszkańców.

„Zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa – wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Zwiększa się przez to tzw. obciążenie demograficzne, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik ten w Tychach wynosił 72 osoby” – czytamy dokumencie przygotowanym przez miasto.

W 2019 roku w Tychach odnotowano 1135 urodzeń oraz 1266 zgonów. Co oznacza ujemny przyrost naturalny na poziomie -131. Ostatnio przyrost naturalny w Tychach na plusie był w 2017 roku.

Infografika – ludność w Tychach / fot. UM Tychy

Rośnie liczba cudzoziemców

W Tychach w ciągu ostatnich 5 lat liczba zameldowanych cudzoziemców wzrosła o prawie 900%.

„W 2019 ponownie wzrosła liczba meldujących się w Tychach cudzoziemców. Jak widać na poniższym wykresie, liczba zameldowań cudzoziemców wzrosła o 33% w stosunku do 2018 r.” – czytamy w dokumencie.

„Największy wzrost zameldowań odnotowano w stosunku do osób narodowości ukraińskiej. W 2019 r. w Tychach zameldowało się ich 1168. Jest to ponad 91% wszystkich meldujących się cudzoziemców. W stosunku do 2018 r. liczba meldujących się osób narodowości ukraińskiej wzrosła o 61%. Natomiast patrząc na ostanie pięć lat, liczba ta wzrosła o prawie 2500%. Oprócz osób narodowości ukraińskiej w Tychach zameldowani są również m.in. Białorusini, Włosi, Chińczycy, Nepalczycy, Kenijczycy, Turcy, Wietnamczycy i Brazylijczycy” – wyliczają tyscy urzędnicy.

Reklama