Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Jakie miasto planuje inwestycje w latach 2024-2025? Lista jest długa. Wieloletni program przedsięwzięć majątkowych miasta Tychy obejmuje okres dwóch kolejnych lat tj. lata 2024-2025. Ujęto w nim przede wszystkim inwestycje kontynuowane oraz zadania, dla których w latach wcześniejszych opracowano projekty, a które teraz wchodzą w fazę realizacji.

„Plan ten należy określić jako bardzo ambitny – planowane nakłady w okresie najbliższych 2 lat wynoszą bowiem prawie 300 mln zł, a warto zaznaczyć, że najprawdopodobniej ulegną one jeszcze zwiększeniu po wprowadzeniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Największe kwoty przeznaczymy na budowę i modernizację dróg – 151 mln zł, kulturę fizyczną – 43 mln zł oraz oświatę i wychowanie – 17 mln zł. Stanowi to 70% wszystkich nakładów majątkowych w latach 2024-2025” – mówił podczas prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Miasta Tychy Sławomir Mrugała, skarbnik miasta. 

Największe inwestycje drogowe do realizacji w najbliższych latach to:

Reklama

1. Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej – 64,6 mln zł.

Umowę z wykonawcą zadania realizowanego w trybie „projektuj i buduj” podpisano we wrześniu ubiegłego roku. Realizacja zadania już się rozpoczęła, a planowany termin zakończenia prac to listopad 2025 r.

Całkowita wartość zadania to prawie 65 mln zł, z czego 73% tj. 47,5 mln zł pochodzi z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałe wydatki mają być sfinansowane kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środkami własnymi.

2. Rozbudowa ul. Lokalnej – 19,2 mln zł.

Umowę na realizację podpisano w listopadzie br. Termin zakończenia to listopad przyszłego roku. Łączny koszt inwestycji (razem z odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi) wyniesie 21 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi z  subwencji ogólnej z budżetu państwa.

3. Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem – 12,6 mln zł.

W bieżącym roku zakończono prace projektowe. Realizacja planowana jest na przyszły rok. Całość wydatków – zarówno roboty drogowe jak i odszkodowania wynikające z decyzji ZRID – sfinansowana zostanie ze środków własnych.

4. Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II – 9,5 mln zł.

Do końca bieżącego roku mają zakończyć się prace projektowe, natomiast realizacja planowana jest na rok przyszły. Wydatki przyszłoroczne mają być sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu z EBI.

Znaczne środki planowane są na realizację kolejnych inwestycji drogowych tj.:

 • rozbudowę:
  • Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1 – 7,4 mln zł,
  • Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej – 6,4 mln zł,
  • Czarnej na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej – 4,3 mln zł,
  • Jaroszowickiej na odcinku od rozwidlenia do ul. Długiej – 3,5 mln zł,
 • budowę drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami – 2,6 mln zł,

oraz dokończenie budowy ul. Piaskowej i Palmowej – 3,6 mln zł.

Kolejną grupę zadań stanowią inwestycje z zakresu kultury fizycznej z łącznymi nakładami w wysokości 43 mln zł.

Największe środki – ponad 22 mln zł – przeznaczone zostaną na realizację II etapu budowy przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (tzw. MARINY) , czyli budowę budynku dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową, pomosty, ścieżki pieszo-jezdne i oświetlenie. Inwestycja już się rozpoczęła, planowany termin zakończenia robót to lipiec 2025r. Całość będzie kosztować 23,4 mln zł.

Kolejna inwestycja to budowa boiska przy ul. Edukacji. Realizacja zadania miała się rozpocząć już w tym roku, jednak ze względu na niewyłonienie wykonawcy w 4 kolejnych przetargach (złożone oferty przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie) przesunięta została na przyszły rok. W celu ograniczenia kosztów planowana jest zmiana nawierzchni boiska z hybrydowej na trawiastą. Całkowity planowany koszt tego zadania to 12,4 mln zł, z czego 2 mln zł miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Następne zadanie to budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek . Taka jak w przypadku „MARINY” inwestycja już trwa. Planowany termin zakończenia robót to maj 2024r. Na przyszły rok zabezpieczono na ten cel 7,1 mln zł, a całość kosztować będzie 11 mln zł.

Następna grupa wydatków to inwestycje oświatowe i tutaj wśród najbardziej kapitałochłonnych zadań należy wymienić budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej. Zadanie, którego koszt to prawie 7 mln zł, jest planowane do realizacji w przyszłym roku. Realizacja nastąpi przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 2,6 mln zł.

Kolejnym zadaniem jest termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej. Zadanie, które jest już w fazie realizacji obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem, trzech sal lekcyjnych i łącznika. Wykonane zostanie również docieplenie budynku szkoły oraz wyposażenie nowego obiektu. Łącznie na ten cel w 2024 r. zabezpieczyliśmy kwotę 6,6 mln zł. Łączna wartość inwestycji to 11,5 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z kolei na termomodernizację Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii przeznaczono w przyszłym roku kwotę 2,2 mln zł. Projekt mamy już gotowy. Ta inwestycja również planowana jest do sfinansowania ze środków zewnętrznych – 2 mln zł na ten cel pochodzić będzie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na inwestycje w gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w okresie prognozy łącznie 14 mln zł. Największą ich część tj. 10,9 mln zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej. Za tą kwotę spółka wybuduje w latach 2024-2025 34 lokale mieszkalne i 2 lokale usługowe.

Inwestycje z zakresu kultury to przede wszystkim termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu. To kolejne zadanie, na które miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowity koszt to prawie 26,5 mln zł, z czego środki rządowe to 21 mln zł. Tu również prace budowlane trwają. Planowany termin zakończenia realizacji wyznaczono na październik 2024 r., ale ze względu na duże zaawansowanie robót możliwe jest oddanie obiektu do użytkowania przed upływem tego okresu.

Kolejne zadanie z zakresu kultury to renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego. Koszt tego zadania to 3,5 mln zł, z czego 3,4 mln zł to środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie będzie realizowane przez Parafię Ducha Świętego, która otrzyma na ten cel dotację z budżetu miasta.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmują inwestycje prowadzone przez spółkę MEGREZ. Na ten cel planujemy przekazać do spółki w 2024 roku w formie podwyższenia kapitału zakładowego kwotę 6,3 mln zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dokończenie przebudowy i remontu oraz wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, zlokalizowanego na V piętrze bloku łóżkowego (łącznie z przebudową pomieszczeń na VI p. i ich wyposażeniem) wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynków bloku łóżkowego i leczniczego. Na ten cel z budżetu miasta Tychy w latach 2021-2024 łącznie przeznaczyliśmy prawie 24 mln zł.

Potrzeby szpitala są oczywiście dużo większe, kolejne inwestycje czekają na realizację – w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie będziemy rozważać możliwości dofinansowania tych zadań z budżetu miasta.

Wśród pozostałych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich znalazły się m.in.:

 • przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu – 18,2 mln zł – zadanie w latach 2024-2025 w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa,
 • rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej – 5 mln zł w 2024 roku,
 • termomodernizacja i modernizacja przez MZBM budynku usługowego przy al. Bielskiej 128 – 3,1 mln zł w 2024r., w tym 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład,
 • adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego na potrzeby nowego żłobka – 2,8 mln zł w latach 2024-2025, w tym 2 mln zł to środki z KPO i budżetu państwa.
Reklama