Koleje Śląskie / fot. Koleje Śląskie

Koleje Śląskie mają specjalną ofertę dla Honorowych Dawców Krwi – Zasłużonych dla Zdrowia Narodu. Co konkretnie proponuje regionalny przewoźnik? 

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea, jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego o bezpłatnego oddawania krwi. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa. 

Jako, że krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy, to warto w różnoraki sposób doceniać poświęcenie tych osób. W ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. Także i w Kolejach Śląskich  od lat funkcjonuje oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu.

Reklama

Warto wiedzieć, że osoby posiadające legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” mogą podróżować na podstawie specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Na jej podstawie można zakupić bilet sieciowy imienny dobowy za 1 zł lub sieciowy imienny miesięczny w cenie 10 zł uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach Kolei Śląskich. Oferta obowiązuje na całym obszarze obsługiwanym przez Koleje Śląskie z wyłączeniem odcinka Trzebinia – Kraków oraz Sucha Beskidzka – Zakopane.

Oferta kierowana jest do osób posiadających legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (według wzoru określonego w załączniku do warunków taryfowych oferty specjalnej).

Bilety sieciowe z oferty specjalnej „HDK” można nabyć: 

1) najwcześniej na 14 dni przed dniem wyjazdu:

a) w punktach odprawy, 

b) w internetowych i/lub mobilnych kanałach sprzedaży, 

2) wyłącznie w dniu wyjazdu:

a) w pociągu u personelu pokładowego,

b) za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash na warunkach określonych
w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich (Regulamin SkyCash – KŚ).

Bilety z oferty specjalnej „HDK” uprawniające do nieograniczonej ilości przejazdów są ważne:

    1. sieciowy imienny dobowy – 24 godziny, licząc od określonej na bilecie godziny zakupu lub wskazanej przez nabywcę;
    2. sieciowy imienny miesięczny – jeden miesiąc, np. od 6 lipca do 5 sierpnia,
      od 1 października do 31 października, od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę.

Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu sieciowego imiennego przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu zobowiązana jest wpisać czytelnie w sposób trwały (w miejscu przeznaczonym na bilecie), swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego jej tożsamość. Do przejazdów
na podstawie biletu imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. Bilet bez wpisania danych jest nieważny.

W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu sieciowego imiennego korzysta osoba inna niż na nim wskazana, KŚ uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Bilety wystawia się z nadrukiem „HDK”

Bilety sieciowe imienne z oferty specjalnej „HDK” stosuje się na podstawie legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz
z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Reklama