Wizualizacja Placu Baczyńskiego / fot. UM Tychy

Plac Baczyńskiego będzie bardziej zielony. Będzie tam mniej betonu – wynika planów miasta. Prace mają ruszyć pod koniec tego roku, mają kosztować przeszło 500 tys. zł. 

„Projekt zakłada usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnej placu, wprowadzenie większej ilości zieleni m.in. drzew oraz zieleni niskiej, a także odbrukowanie fragmentów bruku bezpośrednio pod drzewami istniejącymi, aby zwiększyć dla nich przestrzeń wegetacyjną i umożliwić dalszy rozwój” – informuje tyski magistrat. 

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej i zwiększeniu bioróżnorodności oraz wykorzystaniu wody opadowej.

Reklama
Wizualizacja Placu Baczyńskiego / fot. UM Tychy

Tyski Zakład Usług Komunalnych uzyskał dotację na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji na ten cel w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Koncepcję zagospodarowania placu przygotowała Róża Jaros z TZUK, a projekt firma Tecla Sp. z o.o. Architektura i Urbanistyka. Prace mają się rozpocząć w IV kwartale 2024 roku. Koszt inwestycji to 524 tys. złotych (244 400 zł dofinansowania w formie dotacji), pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

Reklama