Śląsk jest jednym z trzech regionów, w których udało się w bardzo szybkim tempie uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na wykorzystanie funduszy unijnych do walki z koronawirusem. 8 kwietnia Zarząd Województwa uchwalił zmiany i przekazał je Komisji Europejskiej. Ta w tym samym dniu zaakceptowała zmiany. Chodzi o 75 mln euro czyli około 320 mln zł.

Wielkopolskie, Łódzkie i Śląskie to trzy województwa, które jako pierwsze formalnie przeszły ten proces.

– Komisja Europejska doceniła naszą pracę. Jesteśmy jednym z trzech regionów w Polsce i jednym z pierwszych w całej Unii Europejskiej, który uzyskał pozytywną decyzję na przeznaczenie 75 mln euro, czyli ponad 330 mln zł na walkę z koronawirusem. To realne środki na walkę ze skutkami epidemii. Od kilku tygodni ciężko pracujemy, współpracując z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z administracją rządową, by zapewnić mieszkańcom regionu bezpieczeństwo w trudnym okresie walki z covid-19, zarówno pod względem zdrowotnym, jak również społecznym i gospodarczym. Środki unijne pozwolą zminimalizować skutki związane z rozprzestrzenianiem się wirusa – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Reklama

Zwiększenie środków nastąpiło na osiach:

  • Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna – zwiększenie o 23,7 mln euro
  • Włączenie społeczne – zwiększenie o 14,9 mln euro
  • Konkurencyjność MSP – zwiększenie o 33 mln euro

Te zmiany pozwoliły na dalsze decyzje zarządu województwa o przyjęciu listy 26 szpitali, które w trybie nadzwyczajnym otrzymają wsparcie z EFFR na wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do niesienia pomocy pacjentom dotkniętym epidemią. Szpitale otrzymają dofinansowanie na poziomie ok. 95% kosztów kwalifikowalnych. Łączna kwota dofinansowania to ok. 117,5 mln zł, w tym ponad 12 mln zł to wkład budżetu państwa.

Środki unijne z EFS również przekazywane w trybie nadzwyczajnym pozwolą na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych, a także testów i odczynników do badania próbek. Te zakupy uzyskają 100% wsparcia, a kwota jaka jest przeznaczona na ich sfinansowanie to ok. 88 mln zł. W tym przypadku 11,7 mln zł to wkład z budżetu państwa.

Zakres projektów został uzgodniony zarówno z Komisją Europejską jak i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast metodologia doboru jednostek uwzględniała podmioty, które decyzją Wojewody Śląskiego zostały postawione w stan podwyższonej gotowości, a także realizują kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19 zadania polegające na udzielaniu specjalistycznych świadczeń medycznych. Całość wsparcia dla sektora służby zdrowia, pochodząca zarówno ze środków UE jak i budżetu państwa na walkę z COVID-19  to ponad 195,4 mln zł.

Obecnie przyjęte zmiany w RPO WSL pozwoliły również na sprawne przekierowanie środków dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacji jak i w formie instrumentów zwrotnych.

W najbliższych dniach w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP zarząd województwa zaplanował dodatkowy nabór projektów. Kwota wsparcia przeznaczona na konkurs to ponad 76 mln zł.

Celem  wsparcia będzie przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach konkursu wspierane  będą także inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności oraz przyczyniające się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków planowany jest na 20 kwietnia 2020 r.

Reklama